The Banana: A Secret Story

Can you see the pink banana in the bin?

You can’t?

Of course, you can’t, because it’s an INVISIBLE pink banana!

Here is the story!

The Spy

Angol szövegMagyar fordítás
Shhh! It’s a SECRET!
There is something
or somebody
in that white bin.
What is it?
It’s a banana…
It’s a PINK banana.
But it’s not a NORMAL
pink banana.
It’s an INVISIBLE
pink banana.
And her name is Lucy.
Psszt! TITOK!
Van valami
vagy valaki
abban a fehér szemetesben.
Mi az?
Egy banán…
Egy rózsaszín banán.
De nem holmi KÖZÖNSÉGES
rózsaszín banán,
hanem egy LÁTHATATLAN
rózsaszín banán.
A neve pedig Lucy.
Lucy is not only a banana.
She is also a spy.
A secret agent.
And because she is
a secret agent,
she’s THE MOST INTELLIGENT
pink banana in the world.
She speaks AT LEAST five languages.
Five languages as a minimum.
Maybe more.
Lucy nem csak banán,
hanem kém is.
Titkos ügynök.
És mivel
titkos ügynök,
ezért ő A LEGOKOSABB
rózsaszín banán a világon.
LEGALÁBB öt nyelven tud.
Legalább öt nyelven.
Talán többen is.
She speaks
and reads
and writes
in English,
in French,
in Spanish,
in Italian
(because she’s from Italy),
and she can also
speak and read and write
in Hungarian,
plus she knows how to write Cyrillic script, Russian.
Beszél
és olvas
meg ír
angolul,
franciául,
spanyolul,
olaszul
(mert ő olasz),
és tud beszélni és olvasni és írni magyarul is,
ráadásul cirill betükkel is tud írni oroszul.
She can touch-type.
When she types her secret reports,
she doesn’t look at the keys.
She just types
because she can use all her fingers.
She has ten fingers
like you.
Like you or me.
She’s an extraordinary banana.
Tud vakon gépelni.
Mikor titkos jelentéseit gépeli,
nem nézi a billentyűket.
Csak gépel,
mert az összes ujját tudja használni.
Tíz ujja van,
akár neked.
Mint neked vagy nekem.
Lucy egy rendkívüli banán.
And she has been here for a very long time.
How long has she been in that bin?
She’s been there for five years!
And most of the time,
most of those five years,
she has been invisible.
Because when everything is all right,
she’s invisible and nobody can see her.
És már nagyon régóta itt van.
Mióta van abban a szemetesben?
Öt éve ott van!
És az idő legnagyobb részében,
ama öt év javarészében,
láthatatlan volt.
Mert amikor minden rendben van,
akkor láthatatlan és senki sem láthatja.
But a month ago she was ill.
She caught Covid!
Or at least she tested positive
(maybe she tested herself)
and she turned purple,
and she turned visible.
De egy hónappal ezelőtt beteg volt.
Megkapta a kovidot!
Vagy legalábbis pozitív volt a tesztje
(lehet, hogy maga végezte el)
és belilult,
és láthatóvá lett.
And Bence caught sight of her.
Did you catch sight of her?
Yes!
He caught sight of her.
Bence pedig meglátta.
Megpillantottad?
Igen!
(Bence) megpillantotta.
But it was only temporary,
it didn’t last long.
So, since then,
she has been invisible again.
De az csak ideiglenes volt,
nem tartott soká.
Úgyhogy azóta
megint láthatatlan (Lucy).
Althought she has been here for five years,
nobody has seen her –
except for Bence.
And he only saw her once,
when she was ill.
When she was suffering from Covid
and she was purple and visible.
Bár már öt éve itt van,
senki sem látta –
kivéve Bencét.
És ő is csak egyszer látta,
amikor (Lucy) beteg volt.
Amikor (Lucy) kovidtól szenvedett
és lila volt és látható.
Anything else?
Do we know anyting else?
Még valami?
Tudunk még valamit?
So, Bence caught that small window of opportunity to see her when she was ill with Covid.
When she became visible temporarily.
Normally she isn’t (visible).
I think that’s all.
Tehát Bence elkapta azt a kis alkalmat, amikor látni lehetett, amikor
kovidos volt.
Amikor átmenetileg látható lett.
Általában nem az.
Azt hiszem, ez minden.

THE END